Meest gestelde vragen

Het Recht van voorkoop betekent dat een persoon of overheid voorrang heeft op alle andere kandidaat kopers om een bepaald goed te kopen. Hij moet als eerste de kans krijgen om het goed te kopen, en wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en conventionele voorkooprechten.

Zoals het woord zelf zegt, kan de wetgever bepaalde personen of overheden aanduiden als begunstigden van een “wettelijk” voorkooprecht. Klassiek voorbeeld is het wettelijk voorkooprecht van gemeenten, provincies en intercommunales in bepaalde gebieden. Daarnaast gelden er in Vlaanderen nog een ganse resem andere wettelijke voorkooprechten ten gunste van bepaalde overheidsinstanties.

Een “conventioneel” voorkooprecht is niet wettelijk bepaald, maar vloeit voort uit een contractuele afspraak tussen partijen. Een voorbeeld is hier het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract.

In de tool Recht van voorkoop kan u controleren of er Vlaamse rechten van voorkoop van toepassing zijn ten gunste van bepaalde overheidsinstanties op een perceel gelegen in Vlaanderen.

Het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten - B.S. 24 juli 2007) wil de verschillende procedures voor het aanbieden en uitoefenen van een voorkooprecht stroomlijnen, op elkaar afstemmen en zo veel mogelijk elektronisch laten verlopen.

Dit decreet stelt dat Informatie Vlaanderen, het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ - kortweg RVV-themabestand - moet aanmaken, actualiseren en bekendmaken. Het RVV-Themabestand is erkend als authentieke geografische databron m.b.t. de Vlaamse Rechten van voorkoop. Dit themabestand is onmisbaar voor een correcte controle of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van toepassing zijn op een perceel.

Alle begunstigden van een voorkooprecht geven via het RVV-themabestand aan op welke percelen zij een voorkooprecht wensen uit te oefenen. Ze kunnen namelijk enkel nog hun voorkooprechten uitoefenen, indien zij de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, in het RVV-themabestand hebben ingeladen. Het themabestand bevat dus alle percelen waarop een Vlaams voorkooprecht van toepassing is (met uitzondering van het voorkooprecht volgens de Pachtwetgeving).

U hoeft geen andere bronnen te raadplegen.

Nee, in de tool worden enkel Vlaamse rechten van voorkoop behandeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele federale voorkooprechten vallen buiten het toepassingsgebied van deze tool en moet u opzoeken via andere kanalen (vb.: voorkooprecht van de huurder, voorkooprecht in kader Pachtwetgeving, ..).

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet dat elke vastgoedmakelaar aan bijzondere informatieplichten moet voldoen wanneer hij een woning verkoopt, die gelegen is in een gemeente met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Met deze informatieplicht wenst de wetgever de kandidaat-koper te informeren over een aantal basisgegevens met betrekking tot de stedenbouwkundige status van het onroerend goed.

Ook de BIV-plichtenleer verplicht de vastgoedmakelaar om diverse opzoekingen te doen over het pand dat ze te koop stellen en potentiële kopers correct en zo volledig mogelijk te informeren.

Als vastgoedmakelaar moet u in principe de toepasselijke Rechten van voorkoop nagaan op het moment dat u start met de publiciteit van het pand en op het moment van de ondertekening van het compromis. Het Recht van voorkoop moet dus op twee tijdstippen gecontroleerd worden.

Indien er een voorkooprecht van toepassing is, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in de compromis als opschortende voorwaarde.

De “datum opzoeking themabestand” is de datum waarop in het RVV-Themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van toepassing zijn op een perceel. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan maximum 2 jaar terug gaan in de tijd i.v.m. de datum van de informatieve vraag. Deze datum kan nooit in de toekomst liggen.

De "datum informatieve vraag" is de datum waarop de opzoeking is uitgevoerd.

Tijdens de RVV-sperperiode kan elke begunstigde zijn RVV-records aanpassen naar de nieuwe kadastrale toestand.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van de digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) – AIV (= CADMAP). Bijgevolg moeten ook alle RVV-records aangepast worden aan deze nieuwe kadastrale toestand. Om begunstigden voldoende tijd te geven om hun RVV-records aan te passen aan de nieuwe kadastrale toestand gaat na de release van CADMAP bij Informatie Vlaanderen de RVV-sperperiode in. Tijdens deze sperperiode kunnen RVV-records opgeladen worden voor zowel de huidige als de nieuwe kadastrale toestand. Pas na de sperperiode wordt er volledig overgeschakeld naar de nieuwe kadastrale toestand.

De sperperiode heeft geen invloed op het gebruik dat u als vastgoedmakelaar maakt van de tool. De tool geeft altijd de juiste en correcte gegevens weer op het uittreksel. U hoeft m.a.w. geen rekening te houden met de jaarlijkse sperperiode.

Of het goed gelegen is in een risicozone voor overstromingen. 

Of het onroerend goed in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone gelegen is.

Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden welke uitsluitend overstromen bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering, zoals bijvoorbeeld een dijkbreuk.

Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent nog onder water liepen, of waarvan modellen aangeven dat het er om de 100 jaar of frequenter overstroomt.

De kaart met de risicozones voor overstromingen kadert in de wet op de natuurrampenverzekering. De zones zijn afgebakend via het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007. Voor het Vlaamse deel van de risicozones gebeurde de afbakening op basis van de beslissing van een Vlaamse Regering van 8 september 2006.

Woningen die in een risicozone liggen, moeten soms een hogere verzekeringspremie betalen. Wordt een nieuwe woning in een risicozone gebouwd, dan is de verzekeraar niet verplicht om de woning tegen waterschade te verzekeren.

Om er voor te zorgen dat er ruimte voor water beschikbaar blijft, kunnen de waterbeheerders in de waterbeheerplannen overstromingsgebieden afbakenen. In deze overstromingsgebieden geldt een wettelijk recht van voorkoop en kan de overheid desgevallend tot onteigening ten algemene nutte overgaan.

Oeverzones zijn een volwaardig onderdeel van het watersysteem. Ze dragen in belangrijke mate bij aan het evenwicht van het watersysteem. Om er voor te zorgen dat oeverzones hun fictie kunnen vervullen, legt het decreet Integraal Waterbeleid gebruiksbeperkingen op voor oeverzones.

Ingevolge het decreet Integraal Waterbeleid dienen Vastgoedmakelaars potentiële kopers duidelijk te informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Met de informatieplicht wil men voorkomen dat een kandidaat koper investeert in onderhandelingen voor een goed waarin hij achteraf niet geïnteresseerd is, net omdat het in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt.

Vooreerst zal bij publiciteit voor één van de vermelde transacties moeten vermeld worden of het goed (of een gedeelte ervan) gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

Vervolgens zal er een waterparagraaf moeten worden voorzien in de vastgoedaktes. De vastgoedmakelaar zal dus een waterparagraaf moeten inlassen in zijn onderhandse verkoopovereenkomsten.

De informatieplicht geldt bij verkoop, verhuring voor meer dan negen jaar, inbreng van een onroerend goed in een vennootschap en ook van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal.

Afhankelijk van het type publiciteit moet de informatie voluit geschreven worden, wordt het symbool voor overstromingsgevoelig gebied gebruikt of hoeft de informatie niet vermeld te worden.

Sedert 1 januari 2017 zijn de richtlijnen voor de informatieplicht in de publiciteit bij ligging in overstromingsgevoelig gebied gewijzigd. Het symbool voor overstromingsgevoelig gebied moet nu enkel nog vermeld worden indien publiciteit gevoerd wordt voor een onroerend goed, dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. Dat was tot 31 december 2016 ook het geval indien het onroerend goed in mogelijk overstromingsgevoelig gebied was gelegen. Door deze wijziging wordt het onderscheid met woningen en gronden  in mogelijk overstromingsgevoelig gebied duidelijker.  De stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed en of het onroerend goed ingetekend is in de contouren van een Gewestelijk Ruimtelijke uitvoeringsplan?

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

De vastgoedmakelaar doet er bij de verkoop van een onroerend goed steeds goed aan om stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen bij de gemeente waar het goed gelegen is. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van een modelformulier dat werd opgemaakt in samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Notariaat, het zogenaamde 'Model Inlichtingenformulier Vastgoedinformatie', ook wel de “Notarisbrief” genoemd.

Ingevolge artikel 5.2.6. VCRO dient immers iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, in de hieraan verbonden publiciteit vermelden:

of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;

de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;

of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 en iedere in de zaak gewezen beslissing;

of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;

of er voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;

of het krachtens artikel 4.2.12,§2,2°,  voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd.

Indien voor deze informatie een stedenbouwkundig uittreksel, zoals bedoeld in artikel 5.2.7, moet worden opgevraagd, kan publiciteit gevoerd worden van zodra dit uittreksel is aangevraagd.

Wat is Beschermd onroerend erfgoed 

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument

2. een beschermd cultuurhistorisch landschap

3. een beschermd stads- of dorpsgezicht

4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en orgels.

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed

De vaststelling van een inventaris is één van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling van minstens vijf inventarissen:

 • De inventaris van het bouwkundig erfgoed
 • De landschapsatlas
 • De inventaris van de archeologische zones
 • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 • De inventaris van historische tuinen en parken

Vastgesteld onroerend erfgoed is dus opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerderrekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris

Unesco werelderfgoed

De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheidte bewaren en te ontsluiten voor toekomstige generaties.

Meer dan 190 lidstaten hebben deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van 13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse binnenstad.


Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument

2. een beschermd cultuurhistorisch landschap

3. een beschermd stads- of dorpsgezicht

 4. een beschermde archeologische site


Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en orgels.

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.


De vaststelling van een inventaris is één van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling van minstens vijf inventarissen:

 • De inventaris van het bouwkundig erfgoed
 • De landschapsatlas
 • De inventaris van de archeologische zones
 • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 • De inventaris van historische tuinen en parken

Vastgesteld onroerend erfgoed is dus opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerderrekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.


De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheidte bewaren en te ontsluiten voor toekomstige generaties.

Meer dan 190 lidstaten hebben deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van 13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse binnenstad.


Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.


Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.

Aan bescherming is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen.

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument

2. een beschermd cultuurhistorisch landschap

3. een beschermd stads- of dorpsgezicht

4. een beschermde archeologische site


Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt of op een andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, dient in de publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte te vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn door een verwijzing naar hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet en het beschermingsbesluit.

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt of op een andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, moet dit niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet op te nemen.


 

 •  Beschermd als monument op basis van de wet van 7 augustus 1931, het decreet van 3 maart 1976
  of het Onroerenderfgoeddecreet:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is beschermd als monument bij
  [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van
  het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”

 • Beschermd als stads- of dorpsgezicht op basis van de wet van 7 augustus 1931, het decreet van 3
  maart 1976 of het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermd
  [dorpsgezicht/stadsgezicht], beschermd bij [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De
  rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn
  hierop van toepassing.”

 • Beschermd als archeologische site (op basis van Onroerenderfgoeddecreet) of archeologisch
  monument of archeologische zone (op basis van het decreet van 30 juni 1993):

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermde [archeologische
  site/archeologische zone/archeologisch monument], beschermd bij ministerieel besluit van
  [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van
  12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”
  à Beschermd als landschap (op basis van wet van 7 augustus 1931 of het decreet 16 april 1996) of
  als cultuurhistorisch landschap (op basis van het Onroerenderfgoeddecreet):

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermd [cultuurhistorisch]
  landschap, beschermd bij [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De rechtsgevolgen
  bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van
  toepassing.”


 • Standaard

  “Het onroerend goed is beschermd als monument (voor meer info over de rechtsgevolgen ga
  naar www.onroerenderfgoed.be)”
  of
  “Het onroerend goed is gelegen in een beschermd [landschap/cultuurhistorisch
  landschap/stadsgezicht/dorpsgezicht/archeologische site/archeologische zone], (voor meer
  info over de rechtsgevolgen ga naar www.onroerenderfgoed.be)”

 • Verkort

  “beschermd (info: www.onroerenderfgoed.be)”


 • Indien het onroerend goed opgenomen is een inventaris:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is opgenomen in de inventaris van [NAAM
  INVENTARIS], vastgesteld bij [ministerieel besluit/besluit van de administrateur-generaal] van
  [DATUM] van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.

 • Indien het onroerend goed deel uitmaakt van een groter geheel dat is opgenomen in een
  inventaris:


  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] maakt deel uit deel uit van een geheel dat is
  opgenomen in van de inventaris van [NAAM INVENTARIS], vastgesteld bij [ministerieel
  besluit/besluit van de administrateur-generaal] van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in
  hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”

 • Indien het onroerend goed deel uitmaakt van een aangeduide ankerplaats:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] maakt deel uit een definitief aangeduide
  ankerplaats, vastgesteld bij ministerieel besluit van [DATUM], dat overeenkomstig artikel
  12.3.15 van het Onroerenderfgoeddecreet beschouwd wordt als een vastgesteld item op de
  inventaris Landschapsatlas. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het
  Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”


Het Recht van voorkoop betekent dat een persoon of overheid voorrang heeft op alle andere kandidaat kopers om een bepaald goed te kopen. Hij moet als eerste de kans krijgen om het goed te kopen, en wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en conventionele voorkooprechten.

Zoals het woord zelf zegt, kan de wetgever bepaalde personen of overheden aanduiden als begunstigden van een “wettelijk” voorkooprecht. Klassiek voorbeeld is het wettelijk voorkooprecht van gemeenten, provincies en intercommunales in bepaalde gebieden. Daarnaast gelden er in Vlaanderen nog een ganse resem andere wettelijke voorkooprechten ten gunste van bepaalde overheidsinstanties.

Een “conventioneel” voorkooprecht is niet wettelijk bepaald, maar vloeit voort uit een contractuele afspraak tussen partijen. Een voorbeeld is hier het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract.

In de tool Recht van voorkoop kan u controleren of er Vlaamse rechten van voorkoop van toepassing zijn ten gunste van bepaalde overheidsinstanties op een perceel gelegen in Vlaanderen.

Het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten - B.S. 24 juli 2007) wil de verschillende procedures voor het aanbieden en uitoefenen van een voorkooprecht stroomlijnen, op elkaar afstemmen en zo veel mogelijk elektronisch laten verlopen.

Dit decreet stelt dat Informatie Vlaanderen, het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ - kortweg RVV-themabestand - moet aanmaken, actualiseren en bekendmaken. Het RVV-Themabestand is erkend als authentieke geografische databron m.b.t. de Vlaamse Rechten van voorkoop. Dit themabestand is onmisbaar voor een correcte controle of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van toepassing zijn op een perceel.

Alle begunstigden van een voorkooprecht geven via het RVV-themabestand aan op welke percelen zij een voorkooprecht wensen uit te oefenen. Ze kunnen namelijk enkel nog hun voorkooprechten uitoefenen, indien zij de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, in het RVV-themabestand hebben ingeladen. Het themabestand bevat dus alle percelen waarop een Vlaams voorkooprecht van toepassing is (met uitzondering van het voorkooprecht volgens de Pachtwetgeving).

U hoeft geen andere bronnen te raadplegen.

Nee, in de tool worden enkel Vlaamse rechten van voorkoop behandeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele federale voorkooprechten vallen buiten het toepassingsgebied van deze tool en moet u opzoeken via andere kanalen (vb.: voorkooprecht van de huurder, voorkooprecht in kader Pachtwetgeving, ..).

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet dat elke vastgoedmakelaar aan bijzondere informatieplichten moet voldoen wanneer hij een woning verkoopt, die gelegen is in een gemeente met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Met deze informatieplicht wenst de wetgever de kandidaat-koper te informeren over een aantal basisgegevens met betrekking tot de stedenbouwkundige status van het onroerend goed.

Ook de BIV-plichtenleer verplicht de vastgoedmakelaar om diverse opzoekingen te doen over het pand dat ze te koop stellen en potentiële kopers correct en zo volledig mogelijk te informeren.

Als vastgoedmakelaar moet u in principe de toepasselijke Rechten van voorkoop nagaan op het moment dat u start met de publiciteit van het pand en op het moment van de ondertekening van het compromis. Het Recht van voorkoop moet dus op twee tijdstippen gecontroleerd worden.

Indien er een voorkooprecht van toepassing is, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in de compromis als opschortende voorwaarde.

De “datum opzoeking themabestand” is de datum waarop in het RVV-Themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van toepassing zijn op een perceel. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan maximum 2 jaar terug gaan in de tijd i.v.m. de datum van de informatieve vraag. Deze datum kan nooit in de toekomst liggen.

De "datum informatieve vraag" is de datum waarop de opzoeking is uitgevoerd.

Tijdens de RVV-sperperiode kan elke begunstigde zijn RVV-records aanpassen naar de nieuwe kadastrale toestand.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van de digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) – AIV (= CADMAP). Bijgevolg moeten ook alle RVV-records aangepast worden aan deze nieuwe kadastrale toestand. Om begunstigden voldoende tijd te geven om hun RVV-records aan te passen aan de nieuwe kadastrale toestand gaat na de release van CADMAP bij Informatie Vlaanderen de RVV-sperperiode in. Tijdens deze sperperiode kunnen RVV-records opgeladen worden voor zowel de huidige als de nieuwe kadastrale toestand. Pas na de sperperiode wordt er volledig overgeschakeld naar de nieuwe kadastrale toestand.

De sperperiode heeft geen invloed op het gebruik dat u als vastgoedmakelaar maakt van de tool. De tool geeft altijd de juiste en correcte gegevens weer op het uittreksel. U hoeft m.a.w. geen rekening te houden met de jaarlijkse sperperiode.

Of het goed gelegen is in een risicozone voor overstromingen. 

Of het onroerend goed in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone gelegen is.

Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden welke uitsluitend overstromen bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering, zoals bijvoorbeeld een dijkbreuk.

Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent nog onder water liepen, of waarvan modellen aangeven dat het er om de 100 jaar of frequenter overstroomt.

De kaart met de risicozones voor overstromingen kadert in de wet op de natuurrampenverzekering. De zones zijn afgebakend via het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007. Voor het Vlaamse deel van de risicozones gebeurde de afbakening op basis van de beslissing van een Vlaamse Regering van 8 september 2006.

Woningen die in een risicozone liggen, moeten soms een hogere verzekeringspremie betalen. Wordt een nieuwe woning in een risicozone gebouwd, dan is de verzekeraar niet verplicht om de woning tegen waterschade te verzekeren.

Om er voor te zorgen dat er ruimte voor water beschikbaar blijft, kunnen de waterbeheerders in de waterbeheerplannen overstromingsgebieden afbakenen. In deze overstromingsgebieden geldt een wettelijk recht van voorkoop en kan de overheid desgevallend tot onteigening ten algemene nutte overgaan.

Oeverzones zijn een volwaardig onderdeel van het watersysteem. Ze dragen in belangrijke mate bij aan het evenwicht van het watersysteem. Om er voor te zorgen dat oeverzones hun fictie kunnen vervullen, legt het decreet Integraal Waterbeleid gebruiksbeperkingen op voor oeverzones.

Ingevolge het decreet Integraal Waterbeleid dienen Vastgoedmakelaars potentiële kopers duidelijk te informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Met de informatieplicht wil men voorkomen dat een kandidaat koper investeert in onderhandelingen voor een goed waarin hij achteraf niet geïnteresseerd is, net omdat het in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt.

Vooreerst zal bij publiciteit voor één van de vermelde transacties moeten vermeld worden of het goed (of een gedeelte ervan) gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

Vervolgens zal er een waterparagraaf moeten worden voorzien in de vastgoedaktes. De vastgoedmakelaar zal dus een waterparagraaf moeten inlassen in zijn onderhandse verkoopovereenkomsten.

De informatieplicht geldt bij verkoop, verhuring voor meer dan negen jaar, inbreng van een onroerend goed in een vennootschap en ook van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal.

Afhankelijk van het type publiciteit moet de informatie voluit geschreven worden, wordt het symbool voor overstromingsgevoelig gebied gebruikt of hoeft de informatie niet vermeld te worden.

Sedert 1 januari 2017 zijn de richtlijnen voor de informatieplicht in de publiciteit bij ligging in overstromingsgevoelig gebied gewijzigd. Het symbool voor overstromingsgevoelig gebied moet nu enkel nog vermeld worden indien publiciteit gevoerd wordt voor een onroerend goed, dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. Dat was tot 31 december 2016 ook het geval indien het onroerend goed in mogelijk overstromingsgevoelig gebied was gelegen. Door deze wijziging wordt het onderscheid met woningen en gronden  in mogelijk overstromingsgevoelig gebied duidelijker.  De stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed en of het onroerend goed ingetekend is in de contouren van een Gewestelijk Ruimtelijke uitvoeringsplan?

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

De vastgoedmakelaar doet er bij de verkoop van een onroerend goed steeds goed aan om stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen bij de gemeente waar het goed gelegen is. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van een modelformulier dat werd opgemaakt in samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Notariaat, het zogenaamde 'Model Inlichtingenformulier Vastgoedinformatie', ook wel de “Notarisbrief” genoemd.

Ingevolge artikel 5.2.6. VCRO dient immers iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, in de hieraan verbonden publiciteit vermelden:

of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;

de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;

of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 en iedere in de zaak gewezen beslissing;

of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;

of er voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;

of het krachtens artikel 4.2.12,§2,2°,  voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd.

Indien voor deze informatie een stedenbouwkundig uittreksel, zoals bedoeld in artikel 5.2.7, moet worden opgevraagd, kan publiciteit gevoerd worden van zodra dit uittreksel is aangevraagd.

Wat is Beschermd onroerend erfgoed 

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument

2. een beschermd cultuurhistorisch landschap

3. een beschermd stads- of dorpsgezicht

4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en orgels.

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed

De vaststelling van een inventaris is één van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling van minstens vijf inventarissen:

 • De inventaris van het bouwkundig erfgoed
 • De landschapsatlas
 • De inventaris van de archeologische zones
 • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 • De inventaris van historische tuinen en parken

Vastgesteld onroerend erfgoed is dus opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerderrekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris

Unesco werelderfgoed

De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheidte bewaren en te ontsluiten voor toekomstige generaties.

Meer dan 190 lidstaten hebben deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van 13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse binnenstad.


Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument

2. een beschermd cultuurhistorisch landschap

3. een beschermd stads- of dorpsgezicht

 4. een beschermde archeologische site


Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en orgels.

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.


De vaststelling van een inventaris is één van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling van minstens vijf inventarissen:

 • De inventaris van het bouwkundig erfgoed
 • De landschapsatlas
 • De inventaris van de archeologische zones
 • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 • De inventaris van historische tuinen en parken

Vastgesteld onroerend erfgoed is dus opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerderrekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.


De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheidte bewaren en te ontsluiten voor toekomstige generaties.

Meer dan 190 lidstaten hebben deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van 13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse binnenstad.


Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.


Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.

Aan bescherming is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen.

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument

2. een beschermd cultuurhistorisch landschap

3. een beschermd stads- of dorpsgezicht

4. een beschermde archeologische site


Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt of op een andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, dient in de publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte te vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn door een verwijzing naar hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet en het beschermingsbesluit.

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt of op een andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, moet dit niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet op te nemen.


 

 •  Beschermd als monument op basis van de wet van 7 augustus 1931, het decreet van 3 maart 1976
  of het Onroerenderfgoeddecreet:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is beschermd als monument bij
  [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van
  het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”

 • Beschermd als stads- of dorpsgezicht op basis van de wet van 7 augustus 1931, het decreet van 3
  maart 1976 of het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermd
  [dorpsgezicht/stadsgezicht], beschermd bij [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De
  rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn
  hierop van toepassing.”

 • Beschermd als archeologische site (op basis van Onroerenderfgoeddecreet) of archeologisch
  monument of archeologische zone (op basis van het decreet van 30 juni 1993):

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermde [archeologische
  site/archeologische zone/archeologisch monument], beschermd bij ministerieel besluit van
  [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van
  12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”
  à Beschermd als landschap (op basis van wet van 7 augustus 1931 of het decreet 16 april 1996) of
  als cultuurhistorisch landschap (op basis van het Onroerenderfgoeddecreet):

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermd [cultuurhistorisch]
  landschap, beschermd bij [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De rechtsgevolgen
  bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van
  toepassing.”


 • Standaard

  “Het onroerend goed is beschermd als monument (voor meer info over de rechtsgevolgen ga
  naar www.onroerenderfgoed.be)”
  of
  “Het onroerend goed is gelegen in een beschermd [landschap/cultuurhistorisch
  landschap/stadsgezicht/dorpsgezicht/archeologische site/archeologische zone], (voor meer
  info over de rechtsgevolgen ga naar www.onroerenderfgoed.be)”

 • Verkort

  “beschermd (info: www.onroerenderfgoed.be)”


 • Indien het onroerend goed opgenomen is een inventaris:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is opgenomen in de inventaris van [NAAM
  INVENTARIS], vastgesteld bij [ministerieel besluit/besluit van de administrateur-generaal] van
  [DATUM] van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.

 • Indien het onroerend goed deel uitmaakt van een groter geheel dat is opgenomen in een
  inventaris:


  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] maakt deel uit deel uit van een geheel dat is
  opgenomen in van de inventaris van [NAAM INVENTARIS], vastgesteld bij [ministerieel
  besluit/besluit van de administrateur-generaal] van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in
  hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”

 • Indien het onroerend goed deel uitmaakt van een aangeduide ankerplaats:

  “Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] maakt deel uit een definitief aangeduide
  ankerplaats, vastgesteld bij ministerieel besluit van [DATUM], dat overeenkomstig artikel
  12.3.15 van het Onroerenderfgoeddecreet beschouwd wordt als een vastgesteld item op de
  inventaris Landschapsatlas. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het
  Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”